PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.  Zasady i tryb  udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregulowane jest w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446 j.t.).

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (www.bip.nadbuzanski.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP NOSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP NOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 • w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP NOSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP NOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 1. poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”,
 2. poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 3. udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
 4. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 5. nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej,
 • w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy. 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP NOSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 j.t. z późn. zm.).

 Adres e-mail: nadbuzanski@strazgraniczna.pl

 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz
  z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
  W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy,
  po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

V. Opłata za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VI. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 2. Od decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 4. Od decyzji ostatecznych w sprawach udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.), z tym, że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 • wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Metryczka

Data publikacji 07.02.2017
Data modyfikacji 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Grela
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Grela
do góry