SKARGI I WNIOSKI

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w NOSG w Chełmie

Uwaga PETYCJE!!!

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Chełmie

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałek do godz. 1730 i od wtorku do piątku w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski można wnosić pisemnie na adres:
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22 - 100 Chełm

lub na adres poczty elektronicznej:
wk.nosg@strazgraniczna.pl

za pomocą telefaksu na numer:

82 5685711

za pośrednictwem ePUAP:

www.epuap.gov.pl

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!!!!! Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz, 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (+48) 58 746 73 02
fax (+48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz, 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. ślaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul.Jagielońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48) 71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 343 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 

PETYCJE

 

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG - telefonicznie pod numerem: (82) 56 85 126 (127; 177).

Petycje można: 

 1. przesłać na adres:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22 - 100 Chełm

 2. przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;

 3. przesłać na adres poczty elektronicznej:
  wk.nosg@strazgraniczna.pl ;

  UWAGA! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów, oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy dołączyć do składanego pisma;

petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest składana;

w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

UWAGA! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie:

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Adresy do korespondencji w sprawach petycji:

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22 - 100 Chełm

Adresy Placówek Straży Granicznej:

1. Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim,21-505 Janów Podlaski, ul. Brzeska 71;

2. Komendant Placówki SG w Bohukałach, Terespol, Bohukały 33;

3. Komendant Placówki SG w Terespolu, 21-550 Terespol , ul. Wojska Polskiego 164;

4. Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19;

5. Komendant Placówki SG w Kodniu, 21-509 Kodeń, ul. 1 Maja 18;

6. Komendant Placówki SG w Sławatyczach, Sławatycze, ul. Włodawska 12;

7. Komendant Placówki SG w Dołhobrodach, 22-220 Hanna, Dołhobrody 58a;

8. Komendant Placówki SG we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Saperów 1;

9. Komendant Placówki SG w Zbereżu, 22-230 Wola Uhruska, Zbereże 30;

10. Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej, 22-230 Wola Uhruska, ul. Turystyczna 10;

11. Komendant Placówki SG w Dorohusku, 22-175 Dorohusk;

12. Komendant Placówki SG w Skryhiczynie, 22-145 Dubienka, Skryhiczyn 69;

13. Komendant Placówki SG w Horodle, 22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 112;

14. Komendant Placówki SG w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56;

15. Komendant Placówki SG w Kryłowie, 22-530 Mircze, ul. Hrubieszowska 7;

16. Komendant Placówki SG w Dołhobyczowie, 22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15;

17. Komendant Placówki SG w Chłopiatynie, 22-540 Dołhobyczów, Chłopiatyn 41A;

18. Komendant Placówki SG w Lubyczy Królewskiej, 22-680 Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 5;

19. Komendant Placówki SG w Hrebennem, 22-680 Lubycza Królewska;

20. Komendant Placówki SG w Lublinie, 20 - 117 Lublin, ul. Podwale 3a.

 


 

Metryczka

Data publikacji 07.03.2012
Data modyfikacji 21.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Martyniuk-Iwko

Nawigacja

do góry