REKRUTACJA DO NOSG

Informacje dotyczące naboru do służby

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dniem 03 lipca 2017 r. (do odwołania) wznawia nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złożenia.

 

Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619.

Ponadto, istnieje możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata): nabor.nadbuzanski@strazgraniczna.pl. Wyznaczenie terminu złożenia dokumentów nastąpi poprzez przesłanie informacji zwrotnej do kandydata, na adres z którego wysłano zgłoszenie.

 

 

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia:

Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2022 w ilości do 50 osób w miesiącu październiku.

 

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W I etapie postępowania kwalifikacyjnego zostanie dokonany przegląd złożonych przez kandydata dokumentów oraz w oparciu o nie zostanie wystawiona wstępna ocena w zakresie spełnienia przez niego wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zostanie zwrócone w celu poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania. Zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji uprawnionym do rozpatrywania próśb osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej jest Komendant Oddziału. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonej przez kandydata wymaganej dokumentacji może poddać kandydata procedurze opracowania lub odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje jego zdaniem uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału w kwestii kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego kierowany jest na:

 • wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby,
 • testy psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata (test trwa około 6 godzin) – w przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym m.in. zaburzeniem po sytuacji traumatycznej (przeżyciu lub byciu świadkiem traumatycznego przeżycia) ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne, a psycholog ma prawo nie przeprowadzić przedmiotowego badania,
 • badania psychofizjologiczne.

Ponadto kandydat zostanie objęty procedurą ustalającą, iż daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną wykonane sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. I etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach prowadzonego I etapu postępowania kwalifikacyjnego istnieje możliwość odbycia przez kandydata próbnego testu sprawności fizycznej na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu postępowania. Udział w przedmiotowym teście jest nieobowiązkowy.

II etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z:

 • testów pisemnych obejmujących test z wiedzy ogólnej oraz test ze znajomości języka obcego,
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o przyjęcie do służby przygotowawczej,

- własnoręcznie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej
(w kwestionariuszu udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania - czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych przekreśleń, odpowiedź „NIE” lub „TAK” nie jest odpowiedzią wyczerpującą, kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej – www.strazgraniczna.pl ),

- dwie  aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu):

 • dowód osobisty,       
 • książeczka wojskowa (wszystkie strony z adnotacjami, dodatkowo kandydaci
  z wykształceniem średnim – informacja o przeniesieniu  do rezerwy),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  oraz  świadectwo  dojrzałości – niezależnie  od posiadanego wykształcenia, dyplomy ukończenia studiów, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 • odpis skrócony aktu urodzenia kandydata
 • odpis skrócony aktu małżeństwa kandydata (o ile dotyczy to kandydata),
 • paszport (o ile kandydat go posiada, strony z pieczątkami lub innymi adnotacjami),

           

Załączniki

- wzór podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej,

- wzór uzupełnionego przykładowego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej.    

Terminy naboru do służby w NOSG podawane są na stronie internetowej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem poniżej.
 
  W przypadkach wymagających wyjaśnienia możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod numerami telefonów:

 (82) 568-50-92 lub 797337619

email: nabor.nadbuzanski@strazgraniczna.pl

Metryczka

Data publikacji 15.02.2012
Data modyfikacji 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Zawistowski
Osoba udostępniająca informację:
Adam Zawistowski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Domański
do góry