Praca - oferty

starsza pielęgniarka Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszej pielęgniarki Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

ul. Trubakowska 2

22-100 Chełm

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla   funkcjonariuszy   i pracowników;
 • wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszy i pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników.
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia;
 • wykonywanie zabiegów pacjentom zgłaszającym się do ambulatorium;
 • kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz utrzymanie porządku w pomieszczeniach medycznych;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek;
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Wymagane kwalifikacje oraz liczba lat pracy w zawodzie:
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok;
 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok;
 • licencjat pielęgniarstwa – 3 lata;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 5 lat.

 

WYMAGANIA POŻĄDANE

 

 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek do wykonywania zadań służby medycyny pracy (konieczność ukończenia kursu w trakcie zatrudnienia);
 • Ukończenie kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych w zakresie pielęgniarstwa (kurs EKG)
 • Orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej;
 • Dyspozycyjność, punktualność;
 • Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych bezpośrednio z rodzajem zajmowanego stanowiska.

 

Na stanowisku st. pielęgniarki nie jest wymagany tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych kursów,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do dnia  03.11.2021 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.30.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowana data zatrudnienia: 15.11.2021r. r.
Proponowane wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 08 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych brutto od 3 772,25 zł. do 4 185,65 zł. (plus premia regulaminowa po 3 miesiącach w wys. 15% oraz dodatek stażowy po udokumentowaniu co najmniej 5 lat pracy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Pracodawca zaznacza, iż do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku st. pielęgniarki optymalne jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego – bez wymaganej specjalizacji.

Rodzaj umowy o pracę: umowa na okres próbny 3 miesiące.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; 37 godz. i 55 minut tygodniowo, 7 godz. 35 minut dziennie, w godzinach pracy Oddziału tj. 7.30- 15.30

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca – Pracownicy cywilni – oświadczenie. 

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/ mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-39.

 

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Nasz urząd  jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

kandydata do pracy

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:
  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NOSG
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

Metryczka

Data wytworzenia 22.10.2021
Data publikacji 22.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Sidorowska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sidorowska
do góry