Praca - oferty

st. inspektora ds. zamówień publicznych Sekcji Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego.

Ogłoszenie o naborze nr 13611  z dnia 28.07.2017 r

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko st. inspektora ds. zamówień publicznych Sekcji Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Chełm

Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

WARUNKI PRACY

Praca samodzielna, biurowa w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami/pracownikami, reprezentowanie urzędu przed przedsiębiorcami oraz urzędami.

Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks.Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, budynek nie jest przystosowanydla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych w celu realizacji postępowań przetargowych na dostawy towarów, usług i robót budowlanych na potrzeby Oddziału
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej kwot wartości
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • Przygotowywanie umów w sprawie zamówień publicznych prowadzonych w trybach przetargowych w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Oddziału
 • Prowadzenie korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi
 • Sporządzanie wniosków i niezbędnych ogłoszeń kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz publikowanych na stronie internetowej NOSG
 • Wydawanie dyspozycji o przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, zwrocie lub zatrzymaniu wnoszonego przez wykonawców wadium

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie średnie
 • Co najmniej 1– roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych, prawa, administracji
 • 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietów biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z ochrony informacji niejawnych

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.08.2017  r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm
   

 

 

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2000,- zł.

Planowana data zatrudnienia: ok. 01.09.2017 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test merytoryczny (wiedzy), rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danychi możliwości ich poprawiania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data wytworzenia 27.07.2017
Data publikacji 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łapińska
Osoba modyfikująca informację:
do góry